Postdoc
Yang Li Co-supervisor Zhaoyu Li
  • Department of Astronomy
  • yangli_anpin@sjtu.edu.cn

Shanghai Jiao Tong University
No.800 Dong Chuan Road, No.5 Physics building
Minhang District, Shanghai,
200240

沪交ICP备05010
© School of Physics and Astronomy Shanghai Jiao Tong University All rights reserved

WeChat Official Account