Faculty
Zhiwen Shi Associate Professor
 • Institute of Condensed Matter Physics
 • Experimental condensed matter physics, Nano-optics
 • 021-54741079
 • Room 726, No. 5 Science Building
 • zwshi@sjtu.edu.cn
 • http://zhiwen.sjtu.edu.cn/

Zhiwen Shi received his physics Ph.D. from Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences in 2012. He worked in University of California, Berkeley as a postdoctoral research fellow from 2012 to 2016. He joined Shanghai Jiao Tong University as a faculty member in 2016.

He was awarded the Director’s Fellowship of the Institute of Physics, the CAS President Awards for excellent research in 2011, the Outstanding Graduate of the University of Chinese Academy of Sciences, the Shanghai Eastern Scholar in 2016, and the “Thousand Young Talents” award in 2017.

His scientific interests lie in the light-matter interaction in condensed matter physics, with an emphasis on novel physical phenomena emerging in nanoscale structures and low dimensional materials, such as graphene, graphene nanoribbon, carbon nanotube, atomically thin hexagonal boron nitride, etc.


Research Interests:

1. Light-matter interaction at the nanoscale
2. Low-dimensional quantum materials, such as graphene, CNT, TMDs, etc.
3. Nano-plasmonics
4. Scanning near-field optical spectroscopy 1. Yiran Zhang, Cheng Hu, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Zhe Ying, Lele Wang, Aolin Deng, Xingdong Luo, Qiang Gao, Jiajun Chen, Jing Du, Peiyue Shen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji-Hun Kang, Feng Wang, Yueheng Zhang, Zhiwen Shi*, Tunable Cherenkov Radiation of Phonon Polaritons in Silver Nanowire/Hexagonal Boron Nitride Heterostructures. Nano Letters, 20, 4, 2770-2777 (2020)

 2. Bosai Lyu, Hongyuan Li, Lili Jiang, Wanfei Shan, Cheng Hu, Aolin Deng, Zhe Ying, Lele Wang, Yiran Zhang, Hans Bechtel, Michael Martin, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Weidong Luo, Feng Wang, Zhiwen Shi*. Phonon polariton assisted infrared nano-imaging of local strain in hexagonal boron nitride. Nano Letters, 19,1982(2019).

 3. Hongyuan Li, Zhe Ying, Bosai Lyu, Aolin Deng, Lele Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Zhiwen Shi*. Electrode-Free Anodic Oxidation Nanolithography of Low Dimensional Materials. Nano Letters, 18, 8011(2018).

 4. Lili Jiang, Sheng Wang, Zhiwen Shi*, Chenhao Jin, M. Iqbal Bakti Utama, Sihan Zhao, Yuen-Ron Shen, Hong-Jun Gao, Guangyu Zhang & Feng Wang*. Manipulation of domain-wall solitons in bi- and trilayer graphene. Nature Nanotechnology, 13, 204–208 (2018).

 5. Lili Jiang#, Zhiwen Shi# (co-first author), et. al., Soliton-dependent plasmon reflection at bilayer graphene domain walls, Nature Materials, 15, 840-844 (2016).

 6. Long Ju#, Zhiwen Shi# (co-first author), et. al.,Topological valley transport at bilayer graphene domain walls, Nature, 520, 650 (2015).

 7. Zhiwen Shi, Xiaoping Hong, et. al., Observation of Luttinger-liquid plasmon in metallic single-walled carbon nanotubes, Nature Photonics, 9, 515 (2015).

 8. Zhiwen Shi, Hans, Betchel, et. al., Amplitude- and phase-resolved nanospectral imaging of phonon polaritons in hexagonal boron nitride, ACS Photonics, 2(7), 790-796 (2015).

 9. Zhiwen Shi, Chenhao Jin, et. al., Gate-dependent pseudospin mixing in graphene/boron nitride Moiré superlattice, Nature Physics, 10, 743 (2014).

 10. Zhiwen Shi, et. al., Patterning Graphene with Zigzag Edges by Self-Aligned Anisotropic Etching, Advanced Materials, 23(27), 3061 (2011). 

Shanghai Jiao Tong University
No.800 Dong Chuan Road, No.5 Physics building
Minhang District, Shanghai,
200240

沪交ICP备05010
© School of Physics and Astronomy Shanghai Jiao Tong University All rights reserved

WeChat Official Account