Faculty
Luqi Yuan Associate Professor 国家“优秀青年” (2021 年)
 • Institute of Optical Science and Technology
 • Optics and photonics, Quantum Optics
 • Room 426, No. 5 Science Building
 • yuanluqi@sjtu.edu.cn
 • https://www.physics.sjtu.edu.cn/yuanluqi/

Education

2008 – 2014 Ph.D. in physics, Texas A&M University, USA; Advisor: Dr. Marlan O. Scully
2005 – 2008 Master in optics, Shanghai Jiao Tong University, China
2001 – 2005 Bachelor in applied physics, Shanghai Jiao Tong University, China

Professional Experience

2018 – Tenure-track Associate Professor, School of Physics and Astronomy, Shanghai Jiao Tong University, China
2014 – 2018 Postdoctoral Scholar, Edward L. Ginzton Laboratory, Stanford University, USA; Advisor: Dr. Shanhui Fan

Research Experience

Luqi Yuan’s research interests focus on the theoretical study of photonics and quantum optics, targeting towards manipulating the light and exploring novel optical phenomena. His research studies the light-matter interaction at the interface between AMO physics and photonic systems, broadly defined, including physical concepts of topological photonics, synthetic dimensions in photonics, and quantum optics. The interdisciplinary research provides strong opportunities in applications from the overlap of science and engineering, such as optical communication, quantum simulations, quantum information, and remote sensing. He has published more than 90 peer-reviewed articles. (See his Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=OJBm5MYAAAAJ&hl=en)


Research Interests:

Synthetic dimensions in photonics;

Topological photonics, non-Hermitian photonics;

Quantum optics in hybrid quantum systems. 


Professional Activities:

Editorial board member of Communications Physics;

Member of early career editorial board of Advanced Photonics;

Member of young editorial board of Ultrafast Science.


Group website:

https://www.physics.sjtu.edu.cn/yuanluqi/

(Review articles)

 1. Hannah Price*, Yidong Chong*, Alexander Khanikaev*, Henning Schomerus, Lukas J. Maczewsky, Mark Kremer, Matthais Heinrich, Alexander Szameit, Oded Zelberberg, Yihao Yang, Baile Zhang, Andrea Alu, Ronney Thomale, Iacopo, Carusotto, PHilippe St-Jean, Alberto Amo, Avik Dutt, Luqi Yuan, Shanhui Fan, Xuefan Yin, Chao Peng, Tomoki Ozawa, and Andrea Blanco-Redondo, "Roadmap on topological photonics," Journal of Physics: Photonics 4, 032501 (2022).

 2. Luqi Yuan* and Shanhui Fan*, "Temporal modulation brings metamaterials into new era," Light Sci. Appl. 11, 173 (2022).

 3. Luqi Yuan*, Avik Dutt, and Shanhui Fan*, "Synthetic frequency dimensions in dynamically modulated ring resonators," APL Photonics 6, 071102 (2021).

 4. Daniel Leykam* and Luqi Yuan*, "Topological phases in ring resonators: recent progress and future prospects," Nanophotonics 9, 4473 (2020).

 5. Luqi Yuan*, Yi Liu*, Jinping Yao*, and Ya Cheng, "Recent Advances in Air Lasing: A Perspective from Quantum Coherence," Adv. Quantum Technol. 2, 1900080 (2019).

 6. Luqi Yuan*, Qian Lin, Meng Xiao, and Shanhui Fan*, "Synthetic dimension in photonics," Optica 5, 1396 (2018).

(Recent publications)

2024

 1. Wange Song, Zhiyuan Lin, Jitao Ji, Jiacheng Sun, Chen Chen, Shengjie Wu, Chunyu Huang, Luqi Yuan*, Shining Zhu, and Tao Li*, "Bound-Extended Mode Transition in Type-II Synthetic Photonic Weyl Heterostructures," Phys. Rev. Lett. 132, 143801 (2024). 

 2. Zhaohui Dong, Xianfeng Chen, Avik Dutt*, and Luqi Yuan*, "Topological dissipative photonics and topological insulator lasers in synthetic time-frequency dimensions," Laser Photonics Rev. 202300354 (2024).

 3. Luojia Wang, Da-wei Wang, Luqi Yuan*, Yaping Yang*, and Xianfeng Chen*, "Extreme single-excitation subradiance from two-band Bloch oscillations in atomic arrays," Photonics Res. 12, 571 (2024).

2023

 1. Zhaohui Dong, Xianfeng Chen, and Luqi Yuan*, "Spatiotemporal coupled-mode equations for arbitrary pulse transformation," Phys. Rev. Res. 5, 043150 (2023).

 2. Xin Qiao, Luojia Wang*, Guangzhen Li, Xianfeng Chen, and Luqi Yuan*, "Topological degeneracy breaking in synthetic frequency lattice by Floquet engineering," Nanophotonics 12, 3807 (2023).

 3. Danying Yu, Guangzhen Li, Luojia Wang, Daniel Leykam*, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Moire Lattice in one-dimensional synthetic frequency dimension," Phys. Rev. Lett. 130, 143801 (2023).

 4. Guangzhen Li#, Luojia Wang#, Rui Ye, Yuanlin Zheng, Da-Wei Wang, Xiong-Jun Liu, Avik Dutt, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen*, "Direct extraction of topological Zak phase with the synthetic dimension," Light Sci. Appl.  12, 81 (2023).

 5. Xiaoxiong Wu, Luojia Wang*, Shihua Chen*, Xianfeng Chen, and Luqi Yuan*, "Transition characteristics of non-Hermitian skin effects in a zigzag lattice without chiral symmetry," Adv. Phys. Res. 2, 2300007 (2023).

 6. Penghong Yu, Xiaoxiong Wu, Zhaohui Dong, Juan Chen, Kai Wang, Luojia Wang*, Xianfeng Chen, and Luqi Yuan*, "Asymmetric manipulations on the coherent Raman sideband generation under molecular modulations," J. Opt. Soc. Am. B 40, 2470 (2023) (Editors' Pick).

 7. Wange Song, Shengjie Wu, Chen Chen, Yuxin Chen, Chunyu Huang, Luqi Yuan*, Shining Zhu, and Tao Li*, "Observation of weyl interface states in non-Hermitian synthetic photonic systems," Phys. Rev. Lett. 130, 043803 (2023). 

 8. Bo Peng#, Shuo Yan#, Dali Cheng, Danying Yu, Zhanwei Liu, Vladislav V. Yakovlev, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Optical neural network architecture for deep learning with temporal synthetic dimension," Chin. Phys. Lett.  40, 034201 (2023) (Express Letter).

 9. Xin Wang, Yu-Hung Kuan, Jun Jie Cui, Yu Kun Yang, Fan Xing, Wen-Te Liao, Luqi Yuan, Yongjun Cheng, Zeyang Liao, Zheng Li, and Song Bin Zhang, "Propagation effects of seeded collective emission by two-photon excited oxygen atoms," Phys. Rev. Res. 5, 043293 (2023).

 10. Xinrong Xie, Maoliang Wei, Yumeng Yang, Yuanzhen Li, Kunhao Lei, Zijian Zhang, Chi Wang, Chuyu Zhong, Lan Li, Zuojia Wang, Wei E. I. Sha, Erping Li, Haoran Xue, Zhaoju Yang, Luqi Yuan, Hongsheng Chen*, Hongtao Lin*, and Fei Gao*, "Harnessing anti-parity-time phase transition in coupled topological photonic valley waveguides," Adv. Funct. Mater. 33, 2302197 (2023). 

 11. Weiru Fan, Tianrun Chen, Xiaobin Tang, Xingqi Xu, Luqi Yuan, Vladislav V. Yakovlev, Shi-Yao Zhu, Da-Wei Wang*, and Delong Zhang*, "Spatial multiplexing for robust optical vortex transmission with optical nonlinearity," Opt. Express  31, 31610 (2023).

2022

 1. Guangzhen Li, Luojia Wang, Rui Ye, Shijie Liu, Yuanlin Zheng, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen*, "Observation of flat-band and band transition in the synthetic space," Advanced Photonics 4, 036002 (2022).

 2. Han Xiao, Luojia Wang, Zheng-Hong Li*, Xianfeng Chen, and Luqi Yuan*, "Bound state in a giant atom-modulated resonators system," npj Quantum Information 8, 80 (2022).

 3. Hongwei Wang, Guojing Tang, Yu He, Zhen Wang, Xingfeng Li, Lu Sun, Yong Zhang, Luqi Yuan*, Jianwen Dong*, and Yikai Su*, "Ultracompact topological photonic switch based on valley-vortex-enhanced high-efficiency phase shift," Light Sci. Appl. 11, 292 (2022).

 4. Rui Ye, Guangzhen Li*, Luojia Wang, Xiaoxiong Wu, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Controlling localized states in a two-leg ladder lattice with diagonal edges via gain/loss," Opt. Mater. Express 12, 4755 (2022).

 5. Mengjie Yang, Luojia Wang*, Xiaoxiong Wu, Han Xiao, Danying Yu, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Concentrated subradiant modes in a one-dimensional atomic array coupled with chiral waveguides," Phys. Rev. A 106, 043717 (2022).

 6. Erjie Wu, Guangzhen Li, Danying Yu, Luojia Wang, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Nonlinear topological photonic insulator in synthetic space," Ann. Phys. 534, 202200288 (2022).

 7. Guangzhen Li, Danying Yu, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Single pulse manipulations in synthetic time-frequency space," Laser Photonics Rev. 16, 2100340 (2022).

 8. Shirong Lin*, Luojia Wang, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "All-optical control of the photonic Hall lattice in a pumped waveguide array," Phys. Rev. Appl. 7, 064029 (2022).

 9. Xiaoxiong Wu, Luojia Wang, Guangzhen Li, Dali Cheng, Danying Yu, Yuanlin Zheng, Vladislav V. Yakovlev, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Technologically feasible quasi-edge states and topological Bloch oscillation in the synthetic space," Opt. Express 30, 24924 (2022).

 10. Dali Cheng, Bo Peng, Meng Xiao, Xianfeng Chen, Luqi Yuan*, and Shanhui Fan, "Truncation-dependent PT phase transition for the edge states of a two-dimensional non-Hermitian system," Phys. Rev. B 105, L201105 (2022).

 11. Chong Hou, Lingfang Li, Shihua Chen*, Yi Liu, Luqi Yuan*, Yiqi Zhang*, and Zhenhua Ni*, "Deterministic bulk-boundary correspondences for skin and edge modes in a general two-band non-Hermitian system," Phys. Rev. Res. 4, 043222 (2022).

 12. Christian Leefmans, Avik Dutt, James Williams, Luqi Yuan, Midya Parto, Franco Nori, Shanhui Fan, and Alireza Marandi*, "Topological dissipation in a time-multiplexed photonic resonator network," Nat. Phys. 18, 442 (2022).

 13. Tianxiang Dai, Yutian Ao, Jueming Bao, Jun Mao, Yulin Chi, Zhaorong Fu, Yilong You, Xiaojiong Chen, Chonghao Zhai, Bo Tang, Yan Yang*, Zhihua Li, Luqi Yuan, Fei Gao, Xiao Lin, Mark G. Thompson, Jeremy L. O'Brien, Yan Li, Xiaoyong Hu*, Qihuang Gong*, and Jianwei Wang*, "Topologically protected quantum entanglement emitters," Nat. Photonics 16, 248 (2022).

 14. Avik Dutt, Luqi Yuan, Ki Youl Yang, Kai Wang, Siddharth Buddhiraju, Jelena Vuckovic, and Shanhui Fan*, "Creating boundaries along a synthetic frequency dimension," Nat. Commun. 13, 3377 (2022).

 15. Hongbin Lei, Jinping Yao*, Jing Zhao, Hongqiang Xie, Fangbo Zhang, He Zhang, Ning Zhang, Guihua Li, Qian Zhang, Xiaowei Wang, Yan Yang, Luqi Yuan, Ya Cheng, and Zengxiu Zhao*, "Ultraviolet supercontinuum generation driven by ionic coherence in a strong laser field," Nat. Commun. 13, 3377 (2022). 

 16. Hongwei Wang, Lu Sun, Yu He, Guojing Tang, Shaohua An, Zhen Wang, Yuhan Du, Yong Zhang, Luqi Yuan, Xintao He, Jianwen Dong, and Yikai Su*, "Asymmetric Topological Valley Edge States on Silicon-On-Insulator Platform," Laser Photonics Rev. 16, 2100631 (2022).

 17. Fangbo Zhang, Hongqiang Xie, Luqi Yuan, Zhihao Zhang, Botao Fu, Shupeng Yu, Guihua Li, Ning Zhang, Xu Lu, Jinping Yao*, Ya Cheng*, and Zhizhan Xu*, "Background-free single-beam coherent Raman spectroscopy assisted by air lasing," Opt. Lett. 47, 481 (2022).

2021

 1. Danying Yu, Bo Peng, Xianfeng Chen, Xiong-Jun Liu*, and Luqi Yuan*, "Topological holographic quench dynamics in a synthetic frequency dimension," Light Sci. Appl. 10, 209 (2021).

 2. Guangzhen Li, Yuanlin Zheng, Avik Dutt, Danying Yu, Qingrou Shan, Shijie Liu, Luqi Yuan*, Shanhui Fan*, and Xianfeng Chen*, "Dynamic band structure measurement in the synthetic space," Sci. Adv. 7, eabe4335 (2021).

 3. Jinping Yao, Luojia Wang, Jinming Chen, Yuexin Wan, Zhihao Zhang, Fangbo Zhang, Lingling Qiao, Shupeng Yu, Botao Fu, Zhengxiu Zhao, Chengyin Wu, Valdislav V. Yakovlev, Luqi Yuan*, Xianfeng Chen*, and Ya Cheng*, "Photon retention in coherently excited nitrogen ions," Sci. Bull. 66, 1511 (2021).

 4. Danying Yu, Guangzhen Li, Meng Xiao, Da-Wei Wang, Yong Wan, Luqi Yuan*, and Xianfeng Chen, "Simulating graphene dynamics in synthetic space with photonic rings," Commun. Phys. 4, 219 (2021).

 5. Jianfan Yang, Luqi Yuan*, Tian Qin, Fangxing Zhang, Yao Chen, Xiaoshun Jiang, Xianfeng Chen, Shanhui Fan*, and Wenjie Wan*, "Phonon-induced anomalous gauge potential for photonic isolation in frequency space," Optica 8, 1448 (2021).

 6. Dali Cheng, Bo Peng, Da-Wei Wang, Xianfeng Chen, Luqi Yuan*, and Shanhui Fan, "Arbitrary synthetic dimensions via multiboson dynamics on a one-dimensional lattice," Phys. Rev. Res. 3, 033069 (2021).

 7. Yanyan He, Ruosong Mao, Han Cai*, Jun-Xiang Zhang*, Yongqiang Li, Luqi Yuan, Shi-Yao Zhu, and Da-Wei Wang, "Flat-Band Localization in Creutz Superradiance Lattices," Phys. Rev. Lett. 126, 103601 (2021).

 8. Xiang Zhang, Qi Lu, Zhedong Zhang*, Zhengquan Fan, Dongjie Zhou, Qingqing Liang, Luqi Yuan, Songlin Zhuang, Konstantin Dorfman*, and Yi Liu*, "Coherent control of the multiple wavelength lasing of N2+: coherence transfer and beyond," Optica 8, 668 (2021).

 9. Pengji Ding*, Christian Brackmann, Maria Ruchkina, Mingyang Zhuzou, Luojia Wang*, Luqi Yuan, Yi Liu, Bitao Hu*, and Joakim Bood, "Femtosecond laser-induced quantum-beat superfluorescence of atomic oxygen in a flame," Phys. Rev. A 104, 033517 (2021).

For a complete list of publications, refer to the Google Scholar Profile:  https://scholar.google.com/citations?user=OJBm5MYAAAAJ&hl=en


Shanghai Jiao Tong University
No.800 Dong Chuan Road, No.5 Physics building
Minhang District, Shanghai,
200240

沪交ICP备05010
© School of Physics and Astronomy Shanghai Jiao Tong University All rights reserved

WeChat Official Account